GAL Inima Giurgiului - Țara Neajlovului și a Câlniștei

Măsura M3.2/6B – Dezvoltarea infrastructurii sociale, 02.05.2022

Măsura M3.2/6B – Dezvoltarea infrastructurii sociale, 02.05.2022

Descriere generală

Prin intermediul Măsurii 3.2/6B se dorește dezvoltarea serviciilor sociale, capabile să ofere un cadru și o procedură de lucru eficientă. Pentru a crește gradul de furnizare a serviciilor sociale se impune dezvoltarea și modernizarea infrastructurii sociale/educaționale a teritoriului. Prin intermediul măsurii se dorește consolidarea infrastructurii sociale a teritoriului si creșterea numărului de locuitori care beneficiază de servicii îmbunătățite.

Măsura 3.2/6B „Dezvoltarea infrastructurii sociale” contribuie la domeniul de interventie DI 6B – „Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale” (Art. 5, al. 6, lit. b din Reg. (UE) nr. 1305/2013) și corespunde obiectivelor articolului 20 „Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale” din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltarea rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare. Măsura contribuie la prioritatea prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013:

  • P6 “Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale”.

Obiectivul de dezvoltare rurală al Măsurii 3.2/6B este obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă.

Obiectivele specifice ale Măsurii 3.2/6B sunt:

  • îmbunătăţire accesului la serviciile sociale pentru populația din teritoriu;
  • diminuarea gradului de sărăcie și îmbunătățirea calității vieții prin dezvoltarea de servicii sociale;
  • creșterea numărului de locuitori din teritoriu care beneficiază de servicii sociale îmbunătățite.

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: mediu, climă și inovare în conformitate cu art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013.

Descarcă documente

Distribuie mai departe
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Skype