GAL Inima Giurgiului - Țara Neajlovului și a Câlniștei

Fișe măsuri modificate

Fișe măsuri modificate

Documente Fișe măsuri modificate

Denumirea măsurii: „Sprijin pentru dezvoltarea localităților din cadrul GAL” CODUL Măsurii: M 3.4. Măsura / DI: M 3.4. / 6B Tipul măsurii: INVESTIȚII
În teritoriu nu există centre care să deruleze activități de prevenire a separării copilului de familie, reducerea absenteismului și a abandonului școlar precum și prevenirea delincvenței juvenile în rândul copiilor și adolescenților din comunitate, și alte activități similare.
În prezent există disparități profunde între teritoriul GAL și zonele urbane în ceea ce privește mediul de afaceri, ca urmare a slabei dezvoltări a infrastructurii, a lipsei resurselor financiare și a nivelului redus de pregătire antreprenorială.
Ca urmare a activităților de consultare realizate între toţi partenerii din teritoriu și pe baza analizei diagnostic au fost identificate o serie de nevoi de formare profesională în domeniul agricol la nivelul teritoriului Grupului de Acțiune Locală Inima Giurgiului – Țara Neajlovului și a Câlniștei.
Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL.
În prezent există disparități profunde între teritoriul GAL și zonele urbane în ceea ce privește mediul de afaceri, ca urmare a slabei dezvoltări a infrastructurii, a lipsei resurselor financiare și a nivelului redus de pregătire antreprenorială.