GAL Inima Giurgiului - Țara Neajlovului și a Câlniștei

Teritoriu GAL

Teritoriu GAL

Asociația Grupul de Acțiune Locală Inima Giurgiului – Țara Neajlovului și a Câlniștei – teritoriu

Grupul de Acțiune Locală Inima Giurgiului – Țara Neajlovului și a Câlniștei (teritoriu amplasat în Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia, cuprinzând zece localități din județele Teleorman și Giurgiu) este o zonă cu un potenţial mare de dezvoltare agricolă, economică, culturală, ceea ce a determinat dezvoltarea Strategiei de Dezvoltare Locală prin asocierea într-un Grup de Acțiune Locală, care să contribuie la dezvoltarea și îmbunătățirea competitivității sectorului agricol, non – agricol, social, al teritoriului.

Principalele caracteristici ale teritoriului:

Teritoriul reprezentat de Grupul de Acțiune Locală Inima Giurgiului – Țara Neajlovului și a Câlniștei are o suprafaţă totală de 706,49 km2, cu relief favorabil de câmpie, o populație de 49.774 locuitori. Localitățile componente dispun de un potențial agricol semnificativ (77,54% din fondul funciar reprezintă suprafață agricolă).

Prezentarea teritoriului

Teritoriul acoperit de către Grupul de Acțiune Locală Inima Giurgiului – Țara Neajlovului și a Câlniștei este situat în partea de sud a României, în Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia, cuprinzând localități din județul Teleorman și județul Giurgiu. Acesta se află la o distanță de doar 60 de km față de municipiul București.

Teritoriul este bazat pe principiul continuităţii şi al omogenităţii teritoriului, nici una dintre localităţile componente ce formează teritoriul GAL nu este inclusă pe teritoriul unui alt GAL.

Suprafața teritoriului este de 706,49 km2 reprezentând 7,58% din suprafața totală a județelor Giurgiu și Teleorman.

Relieful: Teritoriul este caracterizat printr-un relief de câmpie, prezentând anumite denivelări în partea de vest, regăsindu-se câteva subunităţi ale Câmpiei Române, unde o mare parte dintre acestea beneficiază de cursuri de apă şi terase derivate din râurile Argeş şi Neajlov. Acest sector central al Câmpiei Române cu altitudini între 14 şi 150 de metri este acoperit cu un pământ de bună calitate și cu un grad mare de fertilitate favorizând culturile agricole.

Clima: Teritoriul “INIMA GIURGIULUI – ŢARA NEAJLOVULUI ŞI A CÂLNIŞTEI” are un climat cu medii termice anuale ridicate (10 – 11 grade), înscriindu-se în zona cu cele mai ridicate valori din ţară, dar cu precipitaţii reduse (450-600 mm/an) şi secete frecvente. Astfel, climatul este de tip continental, cu veri foarte calde, cu cantităţi de precipitaţii reduse ce cad sub formă de averse şi ierni reci marcate la intervale neregulate de viscole puternice dar şi de încălziri frecvente. Acest tip de climat este favorabil culturii legumelor şi a cerealelor.

Solurile: Condiţiile climatice, formele de relief şi materialul parental au determinat formarea de tipuri şi subtipuri de sol caracteristice regiunii (brun roşcate de padure, în diverse stadii de podzolire). Aceste soluri sunt încadrate în clasa luvisoluri roşcate şi respectiv aluvisoluri. Tipul genetic de câmpie este cel tabular, care are o origine lacustra și este acoperit cu loess (crovuri, gavane, padine).În lungul albiei majore a râului Neajlov solurile sunt de tip aluvial, cu texturi diferite, funcţie de textura materialelor aluviale depuse şi care în raport cu frecvenţa şi durata inundaţiilor prezintă diferite stadii de evoluţie spre tipul normal de sol.

Resursele naturale: Resursele pe care se bazează potenţialul economic al teritoriului sunt doar resurse proprii (terenuri arabile, păşuni, fâneţe, păduri, produse animaliere şi vegetale). Resursa naturală de bază care constituie suportul dezvoltării economice în teritoriu este fondul funciar agricol, funcţia dominantă în profilul economico-social al teritoriului fiind dezvoltarea agriculturii cu cele două ramuri principale: cultura vegetală şi creşterea animalelor. Totodată, în cadrul teritoriului vizat sunt în exploatare zăcăminte de ţiţei, iar de- a lungul celor două râuri (Neajlov şi Calnistea) sunt extrase nisipuri şi pietrişuri.

Rețeau hidrografică este dispusă astfel: Calniştea (având ca afluent Glavaciocul, Bratilovul și Ismarul) se varsă în Neajlov. Ilfovăţul este un alt afluent al Neajlovului, care se varsă în acesta în dreptul localităţii Bulbucata. La rândul său, Neajlovul se varsă în Argeş , completând acest bogat bazin hidrografic. În ceea ce priveşte apele stătătoare, în satul Bulbucata se găseşte lacul Facău, care are 4 km lungime și este deschis pescuitului.

Vegetația și fauna: Teritoriul face parte din zona de silvostepă cu unele elemente stepice. Mare parte a teritoriului este acoperită cu vestigii ale renumiţilor Codrii Vlasiei, suprafeţe împădurite existând în comunele Vânătorii Mici, Letca Noua. Se întâlnesc păduri de stejar, ulm, păr pădureţ, jugastru, girniţă, în amestec cu numeroşi arbuşti cum ar fi lemnul câinesc, singerul, cornul. In culturile de plante paioase se regăseşte pirul, jalesul, iarba şarpelui sau firuţa.

De asemenea, pe teritoriul GAL se întâlneşte cea mai întinsa pădure de stejar din Romania – Situl Pădurea Bolintin şi alte arii protejate NATURA 2000, ce conferă teritoriului o calitate excepţională şi unică a peisajului şi un patrimoniu natural vast.

Un alt aspect important de menționat este faptul că, în cadrul teritoriului, la nivelul comunei Bulbucata, există o pădure de foioase de 90 de hectare, alcatuită din specii de stejar şi plopi în amestec cu salcâm.

1.1. AGRICULTURA:

Grupul de Acțiune Locală Inima Giurgiului – Țara Neajlovului și a Câlniștei dispune potențial agricol important, care nu este valorificat suficient astfel încât agricultura să poată deveni un pilon real de susținere a economiei locale. După cum relevă și analiza de mai jos, teritoriul dispune de premise favorabile pentru realizarea unor activități agricole productive. La nivelul teritorului aferent Grupului de Acțiune Locală Inima Giurgiului – Țara Neajlovului și a Câlniștei există o suprafață agricolă totală de 54.781 hectare reprezentând 77,54% din suprafața totală a teritoriului și 7,08% din suprafața agricolă totală aferentă celor două județe, Giurgiu și Teleorman. Din totalul suprafețelor agricole existente pe raza localităților partenere, terenurile agricole deținute în proprietate privată însumează 53.500 hectare (97,66% din suprafața agricolă totală). Distribuția suprafețelor agricole la nivelul teritoriului prezintă un caracter uniform, pe raza tuturor localităților componente.

Structura pe categorii de folosință a suprafeței agricole relevă o pondere importantă deținută de terenurile arabile (94,38%), urmată de pășuni (4,74%), vii și pepiniere viticole (0,85%) și livezi și pepiniere pomicole (0,02%).

Sub aspectul dimensiunilor fizice, exploatațiile agricole preponderente la nivelul teritoriului sunt reprezentate de fermele mici cu o suprafață agricolă sub 5 ha (94,67% din totalul exploatațiilor), în timp ce fermele mari, peste 50 ha au o pondere foarte redusă, de doar 0,45%. Forma predominantă de deținere a exploatațiilor agricole este proprietatea (60,54%), urmată de în arendă (25,15%), în concesiune (2,94%), în parte (2,60%), utilizat cu titlu gratuit (4,27%) și alte moduri de deținere(4,50%). Din  totalul  exploatațiilor  agricole  existente  la  nivelul  Grupului  de  Acțiune  Locală  Inima Giurgiului – Țara Neajlovului și a Câlniștei, doar 95 aveau personalitate juridică, conform RGA 2010, diferența de 99,42% fiind organizate ca exploatații agricole individuale (99,40%) și ca persoane fizice autorizare, întreprinderi individuale sau familiale (0,02%).

Activitățile agricole se desfășoară fragmentat, pe terenuri mici, familiale, în regim privat, cu un randament destul de scăzut din lipsa accesului la noile cunoștințe și tehnologii de producție.

La nivelul teritoriului Grupului de Acțiune Locală Inima Giurgiului – Țara Neajlovului și a Câlniștei, lucrează în agricultură un număr total de 28.426 persoane, din care 14.983 bărbați și 13.443 femei. În ceea ce privește repartiția pe grupe de vârste, 9.821 tineri din grupa de vârstă 15 – 44 ani (34,55% din totalul lucrătorilor), iar diferența de 18.605 persoane cu vârste cuprinse între 45 – 65 ani (65,45%). În ceea ce privește nivelul de instruire al șefilor de exploatații agricole de la nivelul teritoriului, analiza întreprinsă a relevat faptul că, doar 0,29% dintre aceștia dețin pregătire agricolă completă, 0,98 % având un nivel de pregătire de bază, iar diferența de 98,73% se bazează numai pe experiența practică agricolă.

Numărul total al exploatațiilor agricole care au utilizat mașini și echipamente agricole este de 54.986, din care 1.890 (3,44%) dețin în proprietate utilajele angrenate în activitatea agricolă. Parcul de mașini și echipamente de la nivelul teritoriului cuprinde un număr de 2.369 unități. Conform Recensământului General Agricol 2010, în localitățile din cadrul teritoriului nu existau exploatații agricole care să fi utilizat echipamente pentru producerea de energie regenerabilă.

1.2. ECONOMIA LOCALĂ

Grupul de Acțiune Locală Inima Giurgiului – Țara Neajlovului și a Câlniștei, fiind situat în zona de câmpie, are un teritoriu care este deosebit de favorabil practicării agriculturii, cu cele două ramuri ale sale: cultivarea pamântului şi creşterea animalelor.

Activitatea turistică este una extrem de redusă, în acest moment teritoriul nefiind exploatat la potenţialul său real. Remarcăm faptul că teritoriul nu beneficiază de o identitate aparte, bine conturată, el fiind practic necunoscut segmentului turistic aflat în imediata apropiere din Bucureşti, care preferă alte destinaţii pentru relaxare şi odihnă. Printre formele de turism practicate se numără cel religios, un număr semnificativ de credincioşi vizitând Biserica “Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” a Parohiei Letca Noua, a cărei “Icoane Făcătoare de Minuni a Maicii Domnului cu Pruncul în Braţe” a început sa plângă în luna decembrie 2002. Din păcate, meşteşugurile specifice şi activităţile artizanale cu mare potenţial s-au pierdut în teritoriu, datorat lipsei cererii pentru astfel de produse. O oportunitate importantă pentru populaţia locală ar fi revitalizarea meşteșugurilor privind împletiturile din răchita, stuf sau producţia de obiecte.

Conform datelor furnizate de către Oficiul Național al Registrului Comerțului, la nivelul anului 2014 în localitățile componente erau active din punct de vedere juridic 289 societăți comerciale, care au realizat o cifră de afaceri totală de 145.208.814 lei, au angrenat un număr de 869 angajați, au înregistrat un profit net de 6.382.015 lei. Majoritatea întreprinderilor existente se încadrează în categoria întreprinderilor mici și a microîntreprinderilor.

1.3. INFRASTRUCTURA DE BAZĂ, SOCIALĂ ȘI EDUCAȚIONALĂ

La nivelul teritoriului, gradul de modernizare a drumurilor publice este scăzut. Alimentarea cu apă potabilă este un indicator al gradului de civilizaţie şi al calității vieţii. În acest sens este oportun de menționat faptul că la nivelul teritoriului lungimea totală a rețelei simple de distribuție a apei potabile era 82,70 km în anul 2014, reprezentând 5,44% din lungimea totală existentă în cele două județe și înregistrând o creștere continuă în ultimii ani, față de valoarea înregistrată în 2008 (49 km) (INSSE, Lungimea totala a retelei simple de distributie a apei potabile, pe judete si localitati)

În ceea ce privește cantitatea de apă potabilă distribuită consumatorilor din teritoriul Grupului de Acțiune Locală Inima Giurgiului – Țara Neajlovului și a Câlniștei la nivelul anului 2014, aceasta a fost de 494 mc (INSSE, Cantitatea de apa potabila distribuita consumatorilor, pe judete si localitati). În ceea ce privește sistemul de canalizare, la nivelul teritoriului există un grad foarte redus de acoperire a sistemului de canalizare, lungimea totală a conductelor fiind de 18 km, localitățile nefiind racordate la canalizare, cu excepția Orașului Videle, pentru care există conducte de canalizare. (INSSE – Lungimea totala simpla a conductelor de canalizare, pe judete si localitati).

Lungimea totală a conductelor de distribuție a gazelor era la nivelul anului 2014 de 101,4 km (INSSE – Lungimea totala a conductelor de distribuție a gazelor, pe județe și localități).

Serviciile de sănătate sunt puse la dispoziția populației aferente teritoriului în cadrul 2 spitale cu 1 ambulatoriu integrat spitalului, a unui cabinet medical de medicină generală, a unui cabinet medical școlar, a 18 cabinete medicale de familie, a 6 cabinete stomatologice, a unei societăți stomatologice civile medicale, a 13 cabinete medicale de specialitate, a 12 farmacii, a 12 laboratoare medicale, a 3 laboratoare de tehnică dentară.

În teritoriul analizat funcționează un număr total de 24 unități de învățământ, distribuite uniform în toate localitățile, respectiv 17 școli, 6 grădinițe și un liceu (conform Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice,  http://www.edu.ro/index.php/articles/c255/).

Pe teritoriul cuprins de INIMA GIURGIULUI -ȚARA NEAJLOVULUI ȘI A CÂLNIȘTEI  există un număr total de 52 obiective culturale ce se regăsesc în Lista Monumentelor Istorice 2015.